Andlig varudeklaration

Med ”andlig varudeklaration” menar vi kunskap/information om behandlingars andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar. Här följer först en beskrivning av den kristna själavårdsmodellen som vi använder helt eller delvis i alla våra program.

Beskrivning själavårdsmodell, 7-stegsmodellen

Här följer en beskrivning över de olika stegen som ingår i 7-stegsmodellen. Den kan användas individuellt och i grupp. Delar av den används i våra hälsodagar/retreater för att deltagarna skall finna ro och vila. Den kommer att användas i sin helhet eller valda delar individuellt anpassat i behandlingen på Hälsolövets HVB-hem. Denna själavårdsmodell ger en samsyn och tydlighet för både instruktör och deltagare då den är metodisk och strukturerad, lätt att följa – och kan därmed generera trygghet.

I behandlingen ingår manualer för de olika momenten och vilka arbetsområden som ingår i varje delsteg. Det finns material för eget arbete, skattningsskalor för att följa behandlingsprocessen och utvärderingsmaterial för deltagaren. Vi följer behandlingsresultat med hjälp av BAI*, BDI *och Karolinska Institutets Sömnformulär.

Linda Bergling, pastor, författare och grundare av bibelskolan Jesus helar och upprättar har utarbetat 7-stegsmodellen. Den har använts i över tjugo år i undervisning och kristen själavård. Den har kontinuerligt utvärderats och reviderats.

*BAI (Becks Anxiety Inventory) *BDI (Becks Depression Inventory)

Steg 1

Syftet med steg 1 är att uppnå en trygghet i den kristna identiteten. Den här delen i behandlingen innehåller träningsmoment av att vara i stillhet och ro (jmf meditation). Träning i att den inre uppmärksamheten riktas från vardagen och de egna bekymren, och i stället fokuseras mot Gud. Metoden som vi använder kallas ”den inre bönen”. Den ersätter mindfulnessmetoden inom buddhismen eller överlåtelsen till något större inom missbruksvårdens 12-stegsmodell. Inre bönen vilar på kristen grund. Den inre bönen hjälper individen att hantera bl a stress, ångest och sömnbesvär. Den hjälper individen att få en ökad medvetenhet av nuet, men också ansvarstagande för det förflutna samt hopp inför framtiden. Detta steg introduceras i början av behandlingsperioden, som ett andligt verktyg för individen, och används fortgående under hela behandlingsperioden.

Steg 2

Målsättningen i steg 2 är att hjälpa individen till en djupare form av lugn. Detta är en fördjupning av steg 1. Fokus ligger på trygghet, Guds kärlek, själslig balans samt allmänt välbefinnande. Individuellt fokuserar man mycket på att få känna trygghet och välbefinnande på de områden som tidigare varit extra jobbiga. (Vår erfarenhet visar att det kan vara förvånansvärt svårt för en individ med tungt psykiskt bagage att tillåta sig själv att ta emot något gott och positivt).

Steg 3

Bygger på enkel föreläsning om den kristna värdegrunden och människosynen. Den berör individens värde och styrkor. Utifrån denna kristna värdegrund ges individen veckovis stödsamtal inom ett problemområde. Målsättningen är att personen i stället för att se på sina problem, börjar se sina möjligheter och uppnå en större stabilitet.

Steg 4

Här går man systematiskt igenom personens livslinje/livsberättelse. Det tar flera samtal i anspråk, och görs alltså efter stabiliseringsfasen (inom psykiatrin är det välkänt att livslinjen är en tuff uppgift då man mår dåligt, och detta kan inte göras för tidigt eller för dåligt förberett). Efter dessa samtal har personalen en bra uppfattning om individens situation såväl andligt, själsligt som kroppsligt – och denna information utgör grunden för de följande månadernas samtal. Följande områden berörs systematiskt: relationer till barndomsfamilj, nuvarande familj, vänner, skoltid, yrkesliv, trauma, sjukdom, känslomässiga problem osv. Därefter A) behovet av att ge förlåtelse och ta emot förlåtelse B) Bli medveten om och avsluta negativa bindningar, vanor, beteenden och bördor. C) läkningsprocessen. D) nytt kognitivt innehåll för tankarna, ny inriktning för känslorna och viljan och en ny målsättning för personligheten.

Steg 5

Behandling som strävar efter att förbättra självinsikten. Utveckling av den egna självinsikten om hur relationer påverkat de egna reaktionsmönstren. Hur negativ påverkan från relationer och omgivning kan ta sig fysiska uttryck som t ex ätstörning. Här tränas även social samvaro, samtal och kommunikation. Träning i social växelverkan (att vänta på sin tur, att ge och att ta).

Steg 6

Bearbetning – ges mot slutet av behandlingsperioden och omfattar minst fyra individuella samtal som följer ett väl utarbetat schema. Målsättningen är att den enskilde får ännu djupare självinsikt än i steg 5, och därmed även bättre ansvarstagande. Individen ska kunna sätta ord på förändringarna som skett och sker i 7-stegsmodellens olika processer. Insikt om hur egna val och beslut har påverkat livet. Individen ska nu få hjälp att aktivt ta ansvar för sitt liv, och ge struktur och planer för vidare personlig utveckling.

Steg 7

Rådgivningssamtal, minst tre stycken i slutet av behandlingen. Målsättningen är att hjälpa individen att återanpassa sig i verkligheten utanför HVB-hemmet. Individuell plan gällande t.ex. studier, arbete, arbetspraktik. Samtalens syfte är att ge individen stöd att hitta sin plats och roll i samhället. Här skall behandlingen realiseras i konkreta framtidsplaner.

Här nedan kan du läsa våra egna andliga varudeklarationer av metoder som har sitt ursprung i österländsk andlighet.

Andlig varudeklaration Qigong

Andlig varudeklaration Zonterapi

Vi anser att när du blir rekommenderad/ordinerad en behandling har du rätt att få en andlig varudeklaration, dvs att få information om metodens andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar. Därefter bör det stå kunden/patienten fritt att tacka ja eller nej, eller ha rätten att välja en behandling i enlighet med deras egen livsåskådning och trosuppfattning.

Hur ska jag som kristen förhålla mig till österländsk andlighet?

I olika sammanhang kommer vi allt oftare i kontakt med yoga, mindfulness, qigong och andra träningsformer eller behandlingsmetoder som har sina rötter i andra religioner än den kristna. Hur ska man som kristen förhålla sig till detta? Går det att förena österländsk andlighet med kristen tro? Går det att som kristen använda metoder eller övningar som har sitt ursprung i t ex österländsk religion, tradition eller andlighet? I sin västliga version presenteras de ofta som neutrala, frikopplade från religion och andlighet, men frågan kvarstår. Kommer sammanblandningen att påverka din relation till Gud?

”Ni ska vara heliga för jag är HELIG – Österländsk andlighet och biblisk kristendom”

är en bok som ger ett bibliskt perspektiv och samtidigt lyfter fram och förklarar österländska trosuppfattningar, människosyner och förhållningssätt till livet. Läs och få kunskap så du vet vilken källa du hämtar din kraft ifrån och vad du öppnar upp ditt inre för. 

Boken är skriven av Linda Bergling, fil kand i sociologi, pedagogik och psykologi vid Uppsala universitet, och har studerat vid Life Christian University i USA. Hon har arbetet i över 40 år i kristen heltidstjänst som evangelist, själavårdare, författare, pastor, förkunnare och bibellärare. Tillsammans med Gunnar Bergling leder hon sedan 1986 församlingen Arken i Kungsängen.

Boken kan beställas via församlingen Arkens Webshop eller genom att du mailar till [email protected]