ANDLIG VARUDEKLARATION

Metod: Yoga

1. Metodens ursprung och filosofin bakom

Ordet yoga är sanskrit och kommer från ordet yuj, som betyder förening.1

Yoga har sina rötter i de vediska skrifterna där det redan tidigt beskrevs att man med hjälp av ett inre fokus kunde få en upplevelse av och bli medveten om den yttersta verkligheten, den som låg bakom det begränsade medvetandet den vanliga människan har. En stor mästare i vedisk yoga kallades en seende, en som kunde se existensens sanna natur.2

Det finns många yogaskolor inom hinduism, bland annat Raya yoga eller Ashtanga yoga som består av åtta grenar eller delar. Dessa delar är:

     • Hur du förhåller dig till dig själv

     • Hur du förhåller dig till andra

     • Kroppsställningarna (eller Asanas)

     • Andningskontroll

     • Tillbakadragandet av sinnet

     • Koncentration

     • Meditation

     • Allt detta för att till sist uppnå ”Det högre medvetandet”, eller självinsikt om sin egna verkliga natur och samhörighet med allt kring sig.

Andra yogatyper som är variationer av Raya yoga/Ashtanga yoga är: kundaliniyoga, tantrayoga, laya yoga.

Kundalinibegreppet bygger på en filosofi som säger att det nederst i människans sätesområde finns ett kraftcenter där det ligger en livskraft (prana) vilande. Denna livskraft ses på som en ormkraft, och ordet Kundalini betyder orm. Genom kroppsövningar, andningsövningar och mantras så skall denna kundalinikraften väckas och stegra upp längs människans överkropp. Längs med människans överkropp finns olika så kallade chakras eller kraftcentra som kundalinikraften går igenom. Detta resulterar i ett ständigt ökande medvetande fram tills kraften når det översta chakrat som finns vid pannan. Då sker en förening mellan dig och den yttersta verkligheten och ett ögonblick av upplysning och medvetande sker.

Alla typer av yoga har ett ursprungligt syfte att uppnå en förening mellan dig och den yttersta verkligheten, en verklighet som människan hör ihop med och är en del av.

2. Kort om religionen bakom

Hinduism består av en mångfald gudar, filosofier och skolor. Men i botten av mångfalden finns det en syn på verkligheten som ytterst sett är ett och det samma, den opersonliga gudomliga kraften Brahman. Centrala begrepp förutom Brahman är Atman som är individens innersta kärna, det verkliga självet. Detta självet är i verkligheten en del av brahman, som är världsalltet eller världssjälen.

Målet för människan är att förstå sin samhörighet med alltet och uppnå en förening med detta. Detta är en slags frälsning, eller Moksha som det kallas. Vägen till Moksha går genom Yoga. Yoga är alltså en frälsningsväg inom hinduismen.

3. Metodens plats i religionen

Yoga har en central plats inom flera hinduistiska filosofier. Syftet är att genom tankekoncentration, meditation och andningsövningar samla sina andliga krafter. Detta för att uppnå insikt om den enhet som finns mellan en själv och alltet, mellan en själv och allt annat. Det ses också som en metod att lösriva sig från denna synliga, fysiska existensen och förenas med den osynliga yttersta verkligheten, brahman. Föreningen mellan Atman (ditt själv, själ) och Brahman (alltet, världssjälen) är frälsningen man söker från denna tillvaron. Yoga är vägen till frälsning.

4. Hur används metoden i dag?

Yoga finns i dag i flera olika former.

Den yoga som har fått störst genomslagskraft i väst är Hatha-yoga, vars grundare anses vara Sri Krishnamacharaya. Hatha-yoga betonar reningsprocesser, andning och kroppsställningar alltså 3 av de 8 delarna av Raya yogan. Det finns i dag massor av olika varianter av denna sorts yoga som fokuserar på kroppsövningar och andning. Power-yoga, Virayayoga, dyanmisk Hatha-yoga med flera.

Redan nämnda är mer ursprungliga yogaformer som kundaliniyoga och tantrayoga. Syften skall vara att få igång energiflödet i kroppen. Genom kroppsövningar, andningsövningar, koncentration och användande av mantras så väcks en energi till liv som skall flöda genom kroppen och resultera i kroppsligt och psykiskt välmående.

Andra typer av yoga som används är Mantra-yoga, där man använder sig av ljud eller ord för att ljudens vibrationer skall skapa ett inre välmående eller balans.

Yoga finns också anpassad för gravida, för äldre och även för barn.

1 Wibeck, Sören ”Religionernas Historia” (Historiska media 2003) s.327

2 Ibid s 327