ANDLIG VARUDEKLARATION

Metod: Mindfulness

1. Metodens ursprung och filosofin bakom

Mindfulness skapades av Jon Kabat-Zinn som kom i kontakt med buddismen i början av 70-talet, lärde sig meditera och önskade sprida buddismens filosofi om hur mänskligt lidande kan hanteras och lindras.1 I slutet av 1970-talet utvecklade han Mindfulness som ett stresshanteringsprogram ”Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)”. 1979 startade han The Stress Reduction Clinic vid University of Massachusetts Medical Center. Syftet med detta var att systematiskt lära ut Mindfulnessträning till kroppsligt sjuka patienter.2

2. Kort om religionen bakom

Buddism är en religion som grundades av Siddharta Gautama i Indien på 500-talet f Kr. Enligt legenden kom Siddharta Gautama genom meditation till en insikt om tillvaron som lidande och hur man kan förlösas från detta lidande. Insikten kallas för upplysning, och ligger till grund för namnet som Siddharta är känd under: Buddha (”Den Upplyste”). Enligt Buddha kan sanningen om tillvaron beskrivas så här (De så kallade 4 ädla sanningarna):

      1. Tillvaron är lidande – allt är lidande.

      2. Lidandets orsak är livstörsten eller begäret.

      3. Vägen ut ur tillvaron och lidandet är att livstörsten släcks ut.

      4. Livstörsten släcks ut genom att följa den ädla åttafaldiga vägen.

Buddister liknar buddismen vid att gå på en väg3, och den åttafaldiga vägen är levnadssättet som en buddist lever efter och som skall leda dem till den upplysningen som Buddha fick erfara. Denna upplysning förlöser dem från denna tillvaro, som man annars är fast vid i ett evigt kretslopp av återfödelser, till en upplevelse av enhet med verkligheten.

3. Metodens plats i religionen

En buddists livsstil skall präglas av den åttafaldiga vägen, som är vägen till upplysningen och frälsning för en buddist. Den åttafaldiga vägen består av att uppnå visdom/insikt, att ett etiskt liv och att praktisera meditation. Det sjunde steget på denna åttafaldiga vägen kallar man för Fulländad Medvetenhet eller Mindfulness på engelska. Inom buddismen utövar man denna Mindfulness för att sänka tankeflödet och minska på intrycken i sinnet. Man börjar med att öva medvetenhet om saker runt omkring en, sedan medvetenhet om sig själv (tankar, känslor etc) och sedan medvetenhet om andra människor. Yttersta nivån av detta medvetandet (och buddistens mål med det ökade medvetandet) är att man blir medveten om tillvaron och den yttersta verkligheten som ibland beskrivs som tomhet. En ökad medvetenhet som skall leda till att man mer och mer är ett med den yttersta verkligheten och töms på begär och livstörst. Metodens mål är att nå ett tillstånd av upplysthet, Nirvana.

Mindfulnessmeditation är mycket vanlig inom Zenbuddism, där man genom att öva medvetenhet om saker i vardagen (förutom sittande meditation) skall bli medveten om den yttersta tillvaron, ja ytterst sett bli ett med denna yttersta tillvaron. Målet med övandet av medvetande är att utvidga sinnet och mer och mer komma till uppvaknande, som är en insikt om sinnets och alltings verkliga natur. Ju mer genomgripande en sådan insikt är dess mer upplyst är man.4

4. Hur används metoden i dag?

I Mindfulness-metoden tränar man detta medvetande kring saker omkring sig i vardagen, man tränar medvetenhet om vilka tankar och vilka känslor som finns inom en. Man tränar också medvetenhet om sina rörelser. Allt detta är övningar som man även hittar inom buddismen, och det sjunde steget på Buddhas ädla åttafaldiga väg.

Mindfulness innehåller en rad olika meditationstekniker såsom sittande meditation, kroppsscanning och rörelsemeditation5. Enligt Läkartidningen består Mindfulness av fem olika komponenter6:

      1. Låg reaktivitet gentemot inre upplevelser

      2. Observans på känslor, tankar och kroppsförnimmelser

      3. Förmåga att agera medvetet i nuet (i motsats till att gå på ”autopilot”)

      4. Förmåga att beskriva känslor och inre upplevelser i ord

      5. En icke-dömande attityd till inre upplevelser

Efter att Kabat-Zinn hade introducerat Mindfulness som ett stresshanteringsprogram har Mindfulness tillämpats på en mängd olika områden, där ibland inom Kognitiv Terapi. MBKT (Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi) bygger på Kabat-Zinns arbete, men har delvis modifierats och vidareutvecklats för att kunna användas för patienter med depression och senare även för patienter med utmattningssyndrom.

Idag är Mindfulness en godkänd behandling för bl a ångest, lindrig depression, långvarig smärta samt stressrelaterade besvär. Behandlingen ges oftast i grupp, vilket är kostnadseffektivt jämfört med individuell terapi. Gällande Mindfulness´resultat vid gravare psykiska sjukdomar råder det motstridiga åsikter. Däremot har Mindfulness fått ett fotfäste också i den preventiva vården, samt bland den stora allmänheten i form av olika kurser och självhjälpsböcker och internetprogram.

Mindfulness används också inom DBT= Dialektisk terapi, utvecklad av Marsha Linehan, en terapiform som används för personlighetsstörningar. Där ingår Mindfulnessträning både för patienter och terapeuter.

1 Ur artikeln ”Mindfulnessmeditation – nygammal metod för att lindra stress” i Läkartidningen nr XX 2006

2 Ibid

3 Sangharakshita Vision & omvandling – Buddhas ädla åttafaldiga väg, Bodhi Förlaget 2000 s.21

4 http://www.zazen.se/zen.html

5 Ur artikeln ”Mindfulnessmeditation – nygammal metod för att lindra stress” i Läkartidningen nr XX 2006

6 Ibid

7 Ibid